Nabór do służby

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH 
OGŁASZA
Nabór do służby na stanowisko Inspektora do Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i Kontrolno – Rozpoznawczego
1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby wymagane jest:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność,
- posiadanie minimum wykształcenie średnie mile widziane  technik pożarnictwa lub wyższe i kurs podoficerski
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- odpowiedni stan zdrowia – potwierdzony w książeczce wojskowej (kategoria A)
2.Preferencje:
Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dodatkowa ilość punktów przyznawana jest za:
- miejsce zamieszkania w powiecie obornickim,
- przynależność do OSP,
- wiek do 30 lat,
- prawo jazdy B, C (wskazana praktyka),
- posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne.
3.Do podania wraz z CV należy dołączyć kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
świadectwa, dyplomy ukończenia szkół, uczelni, oświadczenie kandydata o niekaralności, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testów sprawności fizycznej, oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów rekrutacji, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, certyfikaty stwierdzające posiadanie uprawnień takich jak: ratownik medyczny, sternik motorowodny, operator sprzętu specjalnego, obsługi pił spalinowych, sprężarek, podnośników, itp. , w przypadku przynależności do Ochotniczej Straży Pożarnej, zaświadczenie za okres co najmniej 1 roku, zaświadczenia, dyplomy ukończenia kursów specjalistycznych dla członków OSP.
4.Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania zostaną poddani:
-testowi sprawności fizycznej, który obejmuje trzy próby sprawnościowe – bieg na 1000 m, bieg na 50 metrów i podciąganie na drążku , - rozmowie kwalifikacyjnej.
5. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie podań wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w Komendzie Powiatowej PSP
w Obornikach.
6. Zakwalifikowani do rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą pocztową o miejscu i terminie testów sprawności fizycznej. Rekrutację przeprowadzi powołana przez Komendanta Powiatowego Komisja Kwalifikacyjna.
 
Termin składania dokumentów do 27.02.2009r.